Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
THERMAIDES PR
THERMAIDES 1821 TWINS
THERMAIDES ANCIENT
THERMAIDES 1821
THERMAIDES DOLLS
THERMAIDES TWINS

Οικοδομής Εργα

Δημοσιεύθηκε στις: 14 Νοεμβρίου, 2019
Υπογράφηκε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, η Υπουργική απόφαση με την οποία μπαίνει τάξη, για πρώτη φορά, στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής στην Εργάνη, των απασχολούμενων σε αυτά.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, η οποία αρχίζει να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2019, ορίζονται οι σαφείς υποχρεώσεις του εργοδότη οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σχετικά με την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) καθώς και την καταβολή των εισφορών.

Τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης:

Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει το απασχολούμενο προσωπικό (εφεξής «Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» ή «Αναγγελία») στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Στην αναγγελία θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου, τα στοιχεία του υπόχρεου της αναγγελίας, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού του έργου. Ο κάθε υπόχρεος αναγγελίας θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφό της στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Για εργασίες που διαρκούν πάνω από μία ημέρα, ο εργοδότης μπορεί να προβαίνει στην αναγγελία στο σύστημα «Εργάνη», άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διαδικασία της αναγγελίας του προσωπικού πρέπει να διενεργείται πριν από την έναρξη των εργασιών.

Εάν ο υπόχρεος Αναγγελίας απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερα του ενός έργα την ίδια ημέρα, υφίσταται υποχρέωση Αναγγελίας αυτού για κάθε έργο χωριστά.

Ποια έργα εξαιρούνται;

Εξαιρούνται τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Φωτογραφίες

Τοποθεσία

Τύπος Κατοικίας